Общи условия - Hyper Group Ltd


Условия на ползванеУсловия на ползване за www.hypergroup.org

Предмет

Добре дошли в Хипер Груп!

Чл. 1. (1) Настоящите Общи условия са предназначени да регулират отношенията между Хипер Груп ООД, UIC (наричана по-долу "Хипер Груп") и посетителите на уеб сайта: www.hypergroup.org (наричан по-долу "Сайтът").

(2) Чрез достъп и зареждане на Сайта, посетителите се съгласяват да бъдат обвързани с настоящите Общи условия и всички последващи промени в тях и се задължават да ги спазват.

Подробности

Чл. 2. (1) Информация за Хипер Груп:

Име: "Хипер Груп" ООД
ЕИК: BG175456435
Седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. Майор Минчо Димитриев №23
Данни за кореспонденцията: област Варна, Варна, ул. Майор Минчо Димитриев №23, e-mail: info[at]hypergroup.org

(2) Комисия за защита на личните данни

Адрес: София 1592, "Проф. 2 Цветан Лазаров
тел .: 02/915 35 18, 02/915 35 15, 02/915 35 19
факс: 02/915 35 25
е-mail: kzld@cpdp.bg
Уебсайт: www.cpdp.bg

Чл. 3. Сайтът на Хипер Груп предоставя на посетителите информация за дейностите, услугите и цените на Хипер Груп, както и достъп до публикувани новини и материали.

Интелектуална собственост

Чл. 4. (1) Всички публикации в Сайта са изключителна интелектуална собственост на Хипер Груп и подлежат на защита на авторското право съгласно Закона за авторското право и сродните му права и не могат да бъдат използвани по никакъв начин без предварителното писмено съгласие на Хипер Груп.

(2) Изображенията на сайта на Хипер Груп и други визуални елементи, представляващи интелектуалната собственост на Хипер Груп, не могат да бъдат използвани и възпроизвеждани по какъвто и да е начин от трети лица без предварителното писмено съгласие на Хипер Груп.

(3) Всяко неразрешено използване на материалите, публикувани на Сайта без разрешението на Хипер Груп, представлява престъпление, за което нарушителят носи гражданска, административна и наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство.

Чл. 5. (1) Хипер Груп не разрешава използването по какъвто и да е начин на съдържанието на Сайта чрез визуализиране на всички или някои от материалите, публикувани в него на друг сайт. (2) Препращането към материалите от Сайта от други сайтове е допустимо, ако е направено в съответствие с добрата морална и търговска практика, и ако не е направено позоваване на материалите на Хипер Груп върху материалите, така че посетителите да не бъдат подвеждащи.

Защита на личните данни

Чл. 6. (1) Хипер Груп предприема мерки за защита на личните данни на посетителите в съответствие с Политиката за защита на личните данни и политиката за поверителност, обявена на интернет страницата си в Интернет.

(2) Хипер Груп не изпраща информация за идентифициране на трети страни и не изисква регистрация за ползване на сайта от посетителите.

(3) При предоставяне на лични данни чрез Сайта, посетителите се съгласяват да получат бюлетин, изпратен от Хипер Груп на техния имейл адрес за кореспонденция.

(4) Считано от 28.05.2018 г., която е началната дата на прилагане на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица при обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и отмяната на Директива 95/46 / ЕО (Общ регламент за защита на личните данни), съгласието за обработване на лични данни се взема от посетителя изрично, в писмена форма и по случай - за всеки отделен случай.

Изменение и ограничаване

Изменение на общите условия
Чл. 7. (1) Настоящите Общи условия могат да бъдат изменяни от Хипер Груп по всяко време, а Хипер Груп незабавно да публикува изменените Общи условия заедно с известие до Посетителите за направените промени.

(2) Измененията в настоящите Общи условия имат действие за всички посетители на Сайта, тъй като са обявени от Хипер Груп.

Ограничаване на отговорността
Чл. 8. (1) Хипер Груп осигурява достъп до съдържанието на Сайта, както го прави, и не гарантира, че насоките в материалите на Сайта водят до резултатите на посетителите.

(2) Хипер Груп не носи отговорност за вреди и загубени печалби на посетителите, причинени от материалите, съдържащи се в публикуваните на сайта материали.

(3) Хипер Груп не носи отговорност за вреди, причинени от посетители на трети страни поради използването на Сайта и съдържащите се в него материали.

Други разпоредби

Чл. 9. Посетителите на сайта трябва да спазват етичните стандарти и да не нарушават репутацията на Хипер Груп при използването на сайта и съдържащите се в него материали.

Чл. 10. За неуредените в тези общи условия въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

Чл. 11. Настоящите Общи условия влизат в сила за всички посетители на Сайта от 01.01.2022г.

Общи положения

Чл. 12. Настоящият документ съдържа Общи условия, съгласно които Търговеца „Хипер Груп“ ООД предоставя услуги на потребителите/клиентите си посредством онлайн магазина www.hypergroup.org. Тези условия обвързват всички потребители.

Чл. 13. „Хипер Груп“ ООД е дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, Област Варна, Община Варна ЕИК:175456435, което създава и поддържа електронния магазин, предлага и продава стоки в магазина и определя настоящите Общи условия, при които се продават продуктите. „Хипер Груп“ ООД има пълните права едностранно да променя съдържанието на Интернет сайта, както и начините на достъп до него.

Чл. 14. С натискането на обект, картинка, линк (различен от този на Общите условия) или бутон, разположен на www.hypergroup.org cе счита, че Вие приемате и сте съгласни с описаните по-долу Общи условия. Настоящите Общи условия са съобразени с изискванията на Закона за защита на потребителите (ЗЗП), както и с другите нормативни актове, действащи в Република България.

Дефиниции

„Продавач” е интернет сайтът www.hypergroup.org, който е собственост на „Хипер Груп“ ООД и служи за виртуална платформа за продажба на продукти. Продавачът е лицето, с което “Потребителят” сключва договор за продажба от разстояние на конкретен продукт (артикул) в електронния магазин.

„Потребител” e дееспособно лице, което се е съгласило с настоящите Общи условия във връзка със заявяването и закупуването на предлаганите в електронния магазин продукти.

„Електронен магазин” е интернет сайтът www.hypergroup.org, който служи като виртуална платформа за предлагане на продукти за продажба и за постигане на съгласие между „Продавач“ и „Потребител“ за поръчка и покупко-продажба на конкретен продукт (артикул).

„Поръчка” е направената от „Потребител“ заявка към електронния магазин за покупка на един или повече конкретни продукти (артикули). Поръчката се опакова и изпраща по куриер към предварително посочен от Потребителя адрес, след като бъде одобрена по e-mail или телефон. Одобрението по e-mail става с изпращане на e-mail (електронно писмо) за потвърждение. Одобрението по телефон става след обаждане от служител на онлайн магазина за потвърждение.

„Договор за продажба” е сключеният от разстояние чрез настоящия електронен магазин договор за покупко-продажба на стока между „Продавач“ и „Потребител“.

„Куриер” е търговец, който физически доставя закупената стока до посочен от “Потребителя” адрес и работи при изискванията на Закона за пощенските услуги.

„Брошура / Известие” са електронни информационни съобщения, отнасящи се до продавани в електронния магазин продукти през определен период от време, които може да са поместени на Интернет страницата, а може и да се изпращат по електронната поща на “Потребител”.

Регистрация

Чл. 15. (1) За да получите правото да извършвате валидни заявки за закупуване на предлаганите в www.hypergroup.org продукти, не е необходимо първо да се регистрирате. Можете да пазарувате със същата сигурност и без да се регистрирате.

(2) И в двата случая трябва да въведете адреса, който ще се използва за доставка, Вашето име и фамилия, e-mail, телефон(и) за връзка. При регистрация ви се създава автоматично парола, която получавате по и-мейл и може да промените по-късно.

(3) След като се регистрирате успешно, при всяка отделна поръчка, имате възможност да коригирате Вашия телефон за контакт и адрес за доставка, както и да посочите Ваш представител, който да приеме поръчката. С отбелязване в полето Съгласен съм с “Условия за ползване” клиентът извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите “Условия за ползване” и ги приема.

Поръчки

Чл. 16. (1) Поръчките се приемат от сайта 24 часа в денонощието, вкл. в почивните дни и в дните на официалните празници. При финализиране на Вашата поръчка, Вие имате възможност да видите продуктите, които купувате и техните цени, Вашите имена, e-mail, телефон, адрес, начин на доставка и начина на плащане. След финализирането на поръчката на посочения от Вас e-mail ще получите потвърждение със същата информация. За всеки етап от обработването на поръчката (потвърждаване на наличност, изпращане и др.) ще бъдете уведомявани по e-mail или телефон. Състоянието на текущата, както и на предишни поръчки, можете да следите и от Вашия профил.

(2) Заявяването на интерес – “поръчка” за определен продукт става чрез натискане на бутона “Поръчай” след избор на избраното количeство.

(3) При поръчката клиентът задължително посочва име, точен адрес и телефон, данни за фирмата (в случай, че се издава фактура).

(4) Търговецът има право да откаже да сключи договор с некоректен Потребител.

(5) Търговецът има право да третира Потребител като некоректен в случаите, когато:
◥ (5.1) е налице неспазване от страна на Потребителя на Общите условия;
◥ (5.2) е установено некоректно, арогантно или грубо отношение към представителите на Търговеца;
◥ (5.3) са установени системни злоупотреби от Потребителя спрямо Търговеца.

Цена на поръчката

Чл. 17. Цените в онлайн магазин www.hypergroup.org са за 1 брой. Крайната цена на поръчката се калкулира като сбор от цените на поръчаните продукти. Всички цени са с включен ДДС и не подлежат на промяна от момента на поръчване до момента на плащане. Към цената на поръчката се добавя и цена за доставка с куриерска фирма „Еконт“ или „Спиди“.

Плащане

Чл. 18. Плащанията се извършват чрез пощенски паричен превод или плащане по банков път.
Разликата между пощенски паричен превод и наложен платеж е само в документирането.
При плащания от клиенти на магазина, които ще се извършват чрез пощенски паричен превод, извършен чрез лицензиран пощенски оператор за извършване на пощенски паричен преводи по смисъла на Закона за пощенските услуги, търговеца няма задължение за издаване на фискални касови бележки по реда определен в Наредба Н-18/2006 г. на МФ.
За направеното от клиента плащане пощенският оператор (куриерската фирма) издава Разписка за пощенски превод на стойността на дължимата сума. Тази разписка е законово признат документ освобождаващ търговеца от задължението да издава фискални касови бележки.

◥ За справка: чл. 3, ал. 1; чл. 25, ал. 1 от Наредба № Н-18/2006г.

Условия за доставка

Чл. 19. (1) С изпращането на потвърждение за поръчка, потребителят се съгласява да заплати цената на избраните продукти и посочената стойност на транспортните разходи.

(2) Доставката на продуктите от „Хипер Груп“ ООД до потребителите се извършва посредством куриер, като разходите по доставянето се заплащат от потребителя в момента на доставката.

(3) При избор на “доставка с наложен платеж”, потребителят е длъжен да заплати стоката при получаването й на приносителя на стоката заедно с транспортните разходи по доставката.

(4) Поръчаната стока се доставя подходящо опакована съгласно вида й и ползвания транспорт за доставка.

(5) Транспортните разходи, ако изрично не е упоменато друго, се заплащат от клиента при получаване на доставката, едновременно с цената на стоката.

(6) При избор на начин на плащане “Банков Превод” банковите данни, необходими за плащането се посочват в e-mail, който потребителя получава за потвърждаване на заявката. Доставката се осъществява след получаване на банковия превод. В този случай при доставката потребителя дължи единствено заплащане на евентуалните транспортни разходи.

(7) Цената на транспортните разходи по доставката се посочват от „Хипер Груп” ООД в момента на заявяване на стоката.(8) В случай на неизпълнение от потребителя на задълженията му по доставка, екипът на „Хипер Груп“ ООД има право да му откаже по-нататъшен достъп до част или до всички услуги.

(9) Посочването на непълни или неверни данни прави поръчката невалидна.

Проблеми при изпълнение на поръчката

Чл. 20. Изпълнението на Вашата поръчка може да бъде възпрепятствано поради някоя от следните причини:

(1) Една или всички от поръчаните стоки не са в наличност. В този случай ние ще установим контакт с Вас в най-кратък срок.

(2) Потребителят е посочил грешен или непълен адрес за доставка.

(3) Липса на телефон за контакт с потребителя.

При възникване на проблеми с доставката по наша вина всички допълнителни разходи са за наша сметка. Във всички останали случаи последващо изпращане на пратката ще бъде за Ваша сметка.

Отказ от получени и доставени стоки

Чл. 21. Потребителят има право да върне закупения от него продукт в рамките на 14 работни дни от датата на закупуването му. За целта предметът на сделката трябва да е в оригиналната си опаковка, без следи от употреба или нарушаване на търговския вид на продукта, придружен от оригиналната фактура или поръчка, с която сте получили продукта. Разходите по връщането на продукта са за сметка на потребителя.

Чл. 22. Потребителят, поръчал продукти чрез www.hypergroup.org и получил същите с куриер, или друг вид транспорт, има право да откаже получаването на поръчката, или част от нея след като вече тя му е доставена, само в един от следните случаи:
◥ при транспортирането продукта или неговата опаковка са повредени;
◥ доставеният продукт явно не съответства на поръчания от клиента;
◥ цената не съответства на първоначално оферираната;
◥ рекламации по гореизброените пунктове се извършват само в момента на доставката.

Спорове и жалби

При възникнали ситуации във връзка с неуредени въпроси, клиентът има право да отправи спорните въпроси към наш сътрудник на посочените контакти.

При спорове относно задължения, произтичащи от договори за онлайн продажби, при които не е постигнато споразумение, Вие можете да отнесете спора към органите за алтернативно решаване на потребителски спорове (АРС) при условията и по реда на чл.181а и сл. от ЗЗП. Допълнителна информация за алтернативното решаване на потребителски спорове може да се открие в уебсайта на Комисията за защита на потребителите на адрес https://kzp.bg и в платформата за онлайн решаване на спорове ОРС.

Надзорен орган за защита правата на потребителите в България е Комисията за защита на потребителите с адрес: 1000 гр. София, пл."Славейков" №4А, ет.3, 4 и 6; тел.: (02) 980 25 24; факс: (02) 988 42 18; гореща линия: 0700 111 22 ; уебсайт: www.kzp.bg.

Гаранция на продуктите

Чл. 24. Всички продукти с марка “Hyper Group” са със 100% гарантирани произход и качество!

Ако пропуснете нещо или имате нужда от допълнителна помощ и информация, моля не се колебайте да се свържете с нас:

Програма за лоялност

Чл. 25. Бонус точки е програма за лоялност на Хипер Груп ООД. Ако сте един от редовните онлайн клиенти на Хипер Груп ООД, имате възможност да печелите допълнително от своята активност. Всеки път, когато поръчвате от нас чрез сайта hypergroup.org , Вие натрупвате бонуск точки. Правейки онлайн поръчки, във Вашия акаунт ще се събират сумите от тях. При всяка отделна поръчка на всеки 1.00 лв. се дава по 1 /една/ бонус точка. Сто бонус точки са равни на 1.00 лв. Когато достигнете 400 бонус точки, тогава Вие ще може да се възползвате от сумите, събрани за всяка една от тях. Според правилата на програмата, колкото по-голяма е всяка отделна сметка от дадена поръчка, която сте направили в сайта, толкова повече събрани бонус точки ще имате, което пък от своя страна ще Ви донесе и повече пари. След приключване на всяка поръчка Вие ще получите от нас събраната сума във вашия профил. Имайте предвид, че след 12 месеца, точките събрани до момента се анулират, т.е. събирането на точки е година за година.

В края на всяка поръчка, ако сте натрупали бонус точки, ние ще Ви изпратим по електронната поща писмо. В него ще бъде описано подробно за каква точно сума сте поръчвали и колко общо бонус точки Ви е донесло това.
С използването на бонус точки може да плащате сметка, която сте направили, поръчвайки от нас онлайн. Бонус точките не могат да се осребряват по телефона.
Електронната система в сайта hypergroup.org на Хипер Груп ООД не приема Бонус точки с изтекла валидност и не компенсира за неизползването им.
Хипер Груп ООД не носи отговорност, ако посочения от Вас e-mail адрес, на който се изпращат емейли, вече не е актуален!
Хипер Груп ООД си запазват правото да променят условията в програмата за лоялни клиенти "Бонус точки".
Хипер Груп ООД не носи отговорност за евентуални спекулации с вашите Бонус точки и имат неотменимо право да прекратят програмата «Бонус точки» в случай, че констатират злоупотреби и други проблеми.

Намаления

Чл. 26. Намаленията на цените, които може да видите в онлайн магазина, отразяват разликата между препоръчителните цени на производителите и нашите продажни цени и не са израз на промоционални намаления. Общите намаления по време на промоции са отразени в описанието на промоцията и са отразени в цената предварително (освен в случай на промоции с кодове и др.), като се показва разликата спрямо продажната цена и промоционалната цена.