Политика на поверителност - Hyper Group Ltd

Политика на ПоверителностЗадължителна информация за правата на лицата по защита на личните данни
Наименование: Хипер Груп ООД
ДДС: BG175456435
Седалище и адрес на управление : ул. Майор Минчо Димитриев 23, Варна 9000, България
Адрес за кореспонденция: ул. Майор Минчо Димитриев 23, Варна 9000, България
Telephone: +359 (0) 988 399 039
E-mail: info[at]agroapteka.org
Website https://agroapteka.org
Наименование: Комисия за защита на личните данни
Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Адрес за кореспонденция гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Телефон: 02 915 3 518
Уебсайт: www.cpdp.bg
„Хипер Груп“ ООД (Наричано по-долу за краткост „Администратор“ или „Хипер Груп“) осъществява дейността си в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни. Настоящата информация има цел да ви информира за всички аспекти на обработката личните ви данни от Дружеството и правата, които имате във връзка с тази обработка.

Цели и принципи при събирането, обработването и съхраняването на вашите лични данни
Основание за събиране, обработване и съхраняване на вашите лични данни
Чл. 1. „Хипер Груп“ събира и обработва Вашите лични данни във връзка със сключването и изпълнението на договори с Дружеството на основание чл. 6, ал. 1, Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR), и по-конкретно въз основа на следното основание:

◥ За предприемане на стъпки по Ваше искане за сключване на договор, ако сте кандидат за работа при нас;
◥ За изпълнение на договор или предприемане на стъпки за сключване на такъв с търговски партньор.
◥ Спазване на законово задължение, което се прилага спрямо Администратора;
◥ За целите на легитимните интереси на Администратора или на трета страна;

Цели и принципи при събирането, обработването и съхраняването на вашите лични данни
Чл. 2. (1) При сключване на договор с търговски партньор или търговско дружество -клиент ние събираме и обработваме лични данни за имената на законния представител на юридическото лице – страна по договора, за целите на индивидуализиране на страната по договора и изпълнението му.
(2) Данните за контакт на законния представител или на служител за контакт са служебна информация и като такава не се разглеждат като лични данни.

Чл. 3. (1) Ние събираме и обработваме личните данни, които Вие ни предоставяте като кандидатствате за работа в „Хипер Груп“, включително за следните цели:

◥ индивидуализиране на кандидата;
◥ осъществяване на контакт с Вас и провеждане на комуникация;
◥ извършване на подбор на кандидати.

(2) Ние пазим Вашите лични данни, които сте ни предоставили, за целия срок на обявата за работа, а в случай, че бихме желали да продължим съхраняването на Вашите данни и след този период за целите на последваща комуникация с Вас, ще Ви изпратим по имейл запитване, за да дадете своето изрично съгласие данните Ви да продължат да се съхраняват.

Чл. 4. Ние спазваме следните принципи при обработката на Вашите лични данни:

◥ законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;
◥ ограничение на целите на обработване;
◥ съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни;
◥ точност и актуалност на данните;
◥ ограничение на съхранението с оглед постигане на целите;
◥ цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни.

Чл. 5. При обработването и съхранението на личните данни, Администраторът може да обработва и съхранява личните данни с цел защита на следните си легитимни интереси:

- изпълнение на задълженията си към Национална агенция по приходите, Министерство на вътрешните работи и други държавни и общински органи.

Какви видове лични данни събира, обработва и съхранява нашето дружество
Чл. 6.(1) „Хипер Груп“ извършва следните операции с предоставените от Вас лични данни като кандидати за работа, за следните цели:
◥ Сключване и изпълнение на трудов или граждански договор с физическо лице: За извършването на подбор на кандидати за работа, ние обработваме личните данни, които Вие сте ни изпратили във Вашата автобиография.

Заключение от оценката на въздействие: Предвид неголемия обем на физически лица, чиито данни се обработват и предвид лимитирания обем лични данни, които се събират, провеждането на оценка на въздействието не е необходима за настоящата операция.

(2) Администраторът не събира и не обработва лични данни, които се отнасят за следното:

◥ разкриват расов или етнически произход;
◥ разкриват политически, религиозни или философски убеждения, или членство в синдикални организации;
◥ генетични и биометрични данни, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация.

(3) Личните данни са събрани от Администратора от лицата, за които се отнасят.

(4) Администраторът не извършва автоматизирано взимане на решения с данни.

Чл. 7. (1) „Хипер Груп“ извършва следните операции с предоставените от Вас лични данни като законни представители или пълномощници на юридически лица-търговски партньори и клиенти, за следните цели:

Сключване и изпълнение на търговска сделка с контрагент или договор с клиент: За сключването и изпълнението на търговска сделка с търговско дружество, ние обработваме единствено трите имена на законния представител или упълномощеното от дружеството лице.

Заключение от оценката на въздействие: Предвид неголемия обем на физически лица, чиито данни се обработват и предвид лимитирания обем лични данни, които се събират, провеждането на оценка на въздействието не е необходима за настоящата операция.

(2) Личните данни са събрани от Администратора от лицата, за които се отнасят и от Търговския регистър към Агенция по вписванията.

(3) Администраторът не извършва автоматизирано взимане на решения с данни.

Чл. 8. (1) „Хипер Груп“ извършва следните операции с предоставените от Вас лични данни като участници в събития, организирани от Администратора, за следните цели:

Регистрация на участник в събития и изпращане на информация: За участие в събития, организирани от „Хипер Груп“, ние обработваме три имена, имейл адрес и телефонен номер на физическото лице-участник в събития.

Заключение от оценката на въздействие: Предвид неголемия обем на физически лица, чиито данни се обработват и предвид лимитирания обем лични данни, които се събират, провеждането на оценка на въздействието не е необходима за настоящата операция.

(3) Личните данни са събрани от Администратора от лицата, за които се отнасят.

(4) Администраторът не извършва автоматизирано взимане на решения с данни.

Чл. 9. (1) „Хипер Груп“ извършва следните операции с предоставените от Вас лични данни като лице, заявило получаване на информационен бюлетин, за следните цели:

Изпращане на информационен бюлетин (нюзлетър): За изпращане на нюзлетър ние обработваме три имена и имейл адрес на физическото лице.

Заключение от оценката на въздействие: Предвид неголемия обем на физически лица, чиито данни се обработват и предвид лимитирания обем лични данни, които се събират, провеждането на оценка на въздействието не е необходима за настоящата операция.

Чл. 10. (1) „Хипер Груп“ извършва следните операции с предоставените от Вас лични данни като лица, отправили запитване чрез формата уебсайта на Дружеството - http//:bestremonti.com

Обработка на запитвания изпратени чрез форма на уебсайта http//:bestremonti.com – целта на тази операция е осъществяване на връзка със запитващия по имейл за целите на отговор на запитващия, Идентифициране на субекта на данните като запитващ и изпращане на отговор на запитване или оферта.

Заключение от оценката на въздействие: Предвид ограничения обхват на събираните лични данни, не е необходимо извършването на оценка на въздействието на операцията.

(2) Личните данни са събрани от Администратора от лицата, за които се отнасят.

(3) Администраторът не извършва автоматизирано взимане на решения с данни.

Срок на съхранение на личните ви данни
Чл. 11. (1) „Хипер Груп“ съхранява Вашите лични данни като кандидат за работа за срок не по-дълъг от наличието на актуална обява за работа, публикува на нашия уебсайт или на друго място. След изтичане на срока на обявата или приключване на подбора, „Хипер Груп“ полага необходимите грижи да изтрие и унищожи всички Ваши данни, без ненужно забавяне или да ги анонимизира (т.е. да ги приведе във вид, който не разкрива вашата личност), освен ако не дадете своето изрично съгласие данните Ви да продължат да се съхраняват и обработват за в бъдеще.

(2) „Хипер Груп“ съхранява личните данни на законните представители на юридическите лица – страни по договор с дружеството безсрочно, за целите на опазване легитимния интерес на „Хипер Груп“ и изпълнение на законовите си задължения към държавни органи и институции.

(3) Администраторът Ви уведомява, в случай, че срокът за съхранение на данните е необходимо да бъде удължен с оглед изпълнение на нормативно задължение или с оглед легитимни интереси на Администратора или друго.

Предаване на вашите лични данни за обработване
Чл. 12. (1) Администраторът може по собствена преценка да предава част или всички Ваши лични данни на обработващи лични данни за изпълнението на целите за обработване, с които сте се съгласили, при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR).

(2) Администраторът Ви уведомява в случай на намерение да предаде част или всички Ваши лични данни на трети държави или международни организации.

Вашите права при събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни
Оттегляне на съгласието за обработване на личните Ви данни

Чл. 13. (1) Ако не желаете всички или част от Вашите лични данни да продължат да бъдат обработвани от „Хипер Груп“ за конкретна или за всички цели на обработване, Вие можете по всяко време да оттеглите съгласието си за обработка чрез изпращане на искане в свободен текст или попълване на формата в Приложение № 1.

(2) Администраторът може да поиска да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните, като поиска от Вас да представите документ за самоличност на място.

(3) Оттеглянето на съгласието не се отразява на основателността на обработването на предоставените от Вас лични данни до момента на оттегляне на съгласието.

(4) „Хипер Груп“ може да продължи да обработва част или всички Ваши данни, ако съществува законово задължение за това или за целите на опазване на своите легитимни интереси.

(5) По отношение на законните представители и физически лица-партньори по договор с дружеството се прилага ал. 4.

Право на достъп
Чл. 14. (1) Вие имате право да изискате и получите от Администратора потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас.

(2) Вие имате право да получите достъп до данните, свързани с вас, както и до информацията, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни.

(3) Администраторът Ви предоставя при поискване, копие от обработваните лични данни, свързани с Вас, в електронна или друга подходяща форма.

(4) Предоставянето на достъп до данните е безплатно, но Администраторът си запазва правото да наложи административна такса, в случай на повторяемост или прекомерност на исканията.

Право на коригиране или попълване
Чл. 15. Вие имате право да поискате от Администратора да:

◥ коригира неточните лични данни, свързани с Вас;
◥ да попълни непълните лични данни, свързани с Вас.

Право на изтриване („да бъдеш забравен“)
Чл. 16. (1) Вие имате правото да поискате от Администратора изтриване на част или всички свързани с Вас лични данни, а Администраторът има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне, когато е налице някое от посочените по-долу основания:

◥ личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
◥ Вие оттеглите своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването;
◥ Вие възразите срещу обработването на свързаните с Вас лични данни, включително за целите на директния маркетинг и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество;
◥ личните данни са били обработвани незаконосъобразно;
◥ личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на ЕС или правото на държава членка, което се прилага спрямо Администратора;
◥ личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество.

(2) Администраторът не е длъжен да изтрие личните данни, ако ги съхранява и обработва:

◥ за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;
◥ за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на ЕС или правото на държавата членка, което се прилага спрямо Администратора или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са му предоставени;
◥ по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;
◥ за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели;
◥ за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

(3) В случай на упражняване на правото Ви да бъдете забравени, Дружеството ще изтрие всички ваши данни, с изключение на трите Ви имена като кандидат за работа, за целите на отчетността.

(4) Данните на законните представители на търговски дружества – партньори и клиенти по договор с дружеството продължават да се съхраняват и обработват, въпреки отправено искане за забравяне, на основание спазване на законово задължение на дружеството, за спазване на легитимния интерес и установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

(4.1) За да упражните правото си да бъдете забравен, е необходимо да изпратите искане в свободен текст или да попълните формата в Приложение № 2 и да се легитимирате с документ за самоличност на място.
Право на ограничаване
Чл. 17. Вие имате право да изискате от Администратора да ограничи обработването на свързаните с Вас данни, когато:
◥ оспорите точността на личните данни, за срок, който позволява на Администратора да провери точността на личните данни;
◥ обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните данни да бъдат изтрити, а само използването им да бъде ограничено;

Администраторът не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на свои правни претенции;

Възразили сте срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на Администратора имат преимущество пред Вашите интереси.

Право на преносимост
Чл. 18. (1) Ако сте дали съгласие за обработване на Вашите лични данни или обработването е необходимо за изпълнението на договора с Администратора, или ако данните Ви се обработват по автоматизиран начин, Вие можете, след като се легитимирате пред Администратора:

◥ да поискате от Администратора да Ви предостави Вашите лични данни в четим формат и да ги прехвърлите към друг Администратор;
◥ да поискате от Администратора пряко да прехвърли Вашите лични данни към посочен от Вас администратор, когато това е технически осъществимо.

(2) Вие можете да упражните правото си на преносимост чрез изпращане на искане в свободен текст или попълване на формата в Приложение № 3.

Право на получаване на информация
Чл. 19. Вие можете да поискате от Администратора да Ви информира относно всички получатели, на които личните данни, за които е поискано коригиране, изтриване или ограничаване на обработването, са били разкрити. Администраторът може да откаже да предостави тази информация, ако това би било невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия.

Право на възражение
Чл. 20. Вие можете да възразите по всяко време срещу обработването на лични данни от Администратора, които се отнасят до Вас, включително ако се обработват за целите на профилиране или директен маркетинг.

Вашите права при нарушение на сигурността на личните ви данни
Чл. 21. (1) Ако Администраторът установи нарушение на сигурността на личните Ви данни, което може да породи висок риск за Вашите права и свободи, той Ви уведомява без ненужно забавяне за нарушението, както и за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети.

(2) Администраторът не е длъжен да Ви уведомява, ако:

◥ е предприел подходящи технически и организационни мерки за защита по отношение на данните, засегнати от нарушението на сигурността;
◥ е взел впоследствие мерки, които гарантират, че нарушението няма да доведе до висок риск за правата Ви;
◥ уведомяването би изисквало непропорционални усилия.

Лица, на които се предоставят личните ви данни
Чл. 22. За целите на обработване на личните Ви данни и изпълнение на сключения договор, „Хипер Груп“ може да предоставя данните Ви на трети лица – обработващи лични данни, които спазват всички изисквания за законност и сигурност при обработването и съхраняването на личните Ви данни.

Чл. 23. Администраторът не извършва трансфер на вашите данни към трети държави.

Други разпоредби
Чл. 24. В случай на нарушаване на правата Ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни.

Контактна форма