Защо Системи за Управление на Качеството - Hyper Group Ltd

Защо Системи за Управление на Качеството

Успяващите организации се ръководят от качеството, защото ориентираните към качеството организации могат да издържат и да се развиват в днешните условия на свирепа конкуренция.

Резултатът от изграждането и внедряването на СУК е че дори и неголеми, ефикасни и ефективни организации, които са подготвени да посрещнат предизвикателствата и възможностите предлагани на световния пазар.

Подготовка за внедряване на СУК

Подготовката за внедряване на СУК започва със осъзнаването на основния принцип, че удовлетвореност на клиента не може да бъде достигната, като се концентрираме само върху една част от организацията, а като се проследява колко добре и акуратно се изпълняват действията, осигуряващи качеството, заедно и поотделно във всички отдели.

СУК може да бъде дефинирана като „ Система на работа, която организацията сама си е наложила, документирана посредством ефективни, интегрирани Процедури за Управление, за ръководене на координирани действия на работната ръка, машините и информацията на организацията по най- добрия и лесно приложим начин, за да се постигне удовлетворяване на изискванията на клиента по отношение на качеството с възможно най-малко разходи.

ISO 9001:2008

Международните стандарти осигуряват общодостъпна рамка или общ технологичен език, между доставчиците и техните клиенти, улеснява търговията и трансфера на технологии. ISO 9001:2008 е международен стандарт, свързан със системите за Управление на качеството, приложим към всички организации, без значение от размера и дейността им.

ISO 9001:2008 e базиран на 8 принципа на управление на качеството, чиято насоченост е подобряване на работата на организацията. Тези осем принципа са :

Насоченост към клиента
 • Лидерство;
 • Ангажираност на хората;
 • Процесен подход;
 • Системен подход при управлението;
 • Непрекъснато подобрение;
 • Вземане на решения, основани на факти;
 • Взаимноизгодни отношения с доставчиците;
 • Роля на Висшето ръководство.
ISO 9000:2000 изисква Висшето ръководство да осигури доказателства за своята ангажираност към развитието и внедряването на СУК, и постоянното подобряване на нейната ефективност. Висшето ръководство трябва да:
 • Създаде и определи Политиката и целите по качеството;
 • Да осигури ресурси за внедряването на СУК;
 • Процесен подход;
 • Системен подход при управлението;
 • Да определи изискванията на клиента по отношение на качеството и да ги удовлетвори;
 • Отговорностите на висшето ръководство не могат да бъдат делегирани на други лица;
 • Организациите насочени към осигуряване на качество, на които висшето ръководство е ангажирано със СУК, създават ползи както за себе си, така и за клиентите, а и за обществото като цяло.
Често задавани въпроси за стандарт за качество ISO 9001:2008.

Често задавани въпроси

Финансиране на съвместни проекти

Проектиране · Строителство · Управление