Консултиране и представителство - Hyper Group Ltd

Консултиране и представителство

Имате нужда да бъдете представлявани и индивидуално консултирани?

Индивидуално запитване

Консултиране

Т ази услуга се предлага на всички клиенти паралелно с изготвянето на инвестиционен проект, бизнес план, продажба на активи, при провеждане на търгове и конкурси, пред банки при реализиране на кредитно финансиране. Работата на екипа на Хипер Груп ООД, Варна (България) включва:

 • Представителство на клиента пред различни органи и институции, с които той контактува при реализирането на определен проект.

В случай на финансиране на инвестиционен проект, работата на екипа включва:

 • Структуриране на оптимален вариант на финансиране – банково, дялово финансиране от страна на специализирани фондове, друго частно финансиране;
 • Представяне на инвестиционния проект пред потенциалните финансиращи институции и лица.

Представителство

След установяване на целите, които желаете да постигнете ще направим:

 • Преглед и оценка на слабите и силните страни преди осъществяване на търговски контакт с цел преговори;
 • Подготовка на стратегия за водене на преговори.

През целия процес на преговори ще има назначен специален проект мениджър и одобрен комуникационен план:

 • Осъществяване на преговори заедно с Вас;
 • Представителство вместо Вас;
 • Консултиране, докато Вие водите преговорите самостоятелно.

При завършване на преговорите, ще осигурим правна рамка, с оглед защита на постигнатите резултати, като:

 • Извършим преглед на постигнатите договорености;
 • Изготвим договор;
 • Асистираме за изпълнението с цел получаване на договореното.

Управление на активи

Разгледайте предлаганата услуга "Управление на активи", като кликнете върху кръга с иконката или ни изпратете индивидуално запитване